VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

За нас

about-us-DSC00723

ВЕМО 99 ООД е основана през 1999 г. в София, България, като семейно предприятие. Компанията започва своята дейност в бурни времена за българската икономика, в смътните години на преходния период от комунистическият строй към капитализма.

Първата цел на компанията е разработването и производството на стандартизирани билкови екстракти от редки български лечебни растения. Поради географското положение на България тук се наблюдава голямо природно разнообразие от билков ресурс. По онова време производството на билкови екстракти е много перспективна идея. В последствие, на база собствено произвеждани суровини и материали, се зараждат нови бизнес единици – разработка и производство на растителни и ензимни фуражни добавки, ензими за хранителната индустрия, биологично активни хранителни добавки. Затвореният цикъл на производството гарантира пълен технологичен и аналитичен контрол на предлаганите продукти.

Следвайки хронологията през 2002 г. ВЕМО 99 ООД регистрира в България сериите си фуражни добавки ВемоХерб® и ВемоЗим® – съответно за продуктите на растителна и ензимна основа. Продуктовите серии постепенно са разширяват и подобряват – днес можем с гордост да твърдим, че търговските марки ВемоЗим® и ВемоХерб® са добре познати и търсени в множество страни по света.

ВЕМО 99 ООД разполага със съвременно технологично оборудване, специализирана биохимична лаборатория и добре подготвен екип от професионалисти, което в съчетание със затворения производствен цикъл гарантира научно-развойна дейност, производство и адекватен контрола на всяко ниво.

Стремейки се да заслужи доверието на своите партньори, клиенти и потребители дружеството внедри интегрираните системи за управление на качеството и безопасността, обединяващи принципите и изискванията на ISO 9001-2015 и HACCP, FSSC 22000:2011 и GMP + (за фуражни добавки), Kosher, Halal, GMP (за хранителни добавки).

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Дружество ВЕМО 99 ООД е създадено през 1999 г., като производител на биологичноактивни хранителни добавки, растителни и ензимни премикси и добавки за фураж.
Ръководството на ВЕМО 99 ООД съзнава, че съществуването на дружеството, неговата стабилност и просперитет зависят изцяло от неговите клиенти и затова дружеството е в непрекъснато развитие по отношение на степента на качеството и асортимента на произвежданите продукти, които предлага на своите клиенти и партньори.
При определяне на Политиката по Качество и Безопасност на ВЕМО 99 ООД в съгласие с изискванията и принципите на интегрираната система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 / FSSC 22000/ GMP+ ръководството на дружеството обявява за основен приоритет:
 • Създаване и поддържане на гъвкава маркетингова политика и организация на управлението в дружеството, позволяващи бързо реагиране при налагащите се нови пазарни условия.
 • Подобряване на рентабилността в дружеството чрез постоянен контрол на суровини, продукти, оборудване и инфраструктура, ефективно управление на логистичните процеси, създаване и поддържане на условия на производство, отговарящи на изискванията за добри производствени практики.
 • Създаване и подържане на стабилни партньорски отношения с доставчици и подизпълнители, обезпечаващи и доставящи безопасни и безвредни, качествени суровини и продукти.
 • Създаване на положителна нагласа, мотивация и съпричастност, засилване на личната отговорност в работата на наличния персонал за подържане на образцова производствена и лична хигиена, както и на технологична дисциплина, и от там постигане на по–пълни и ефикасни резултати по отношение на качеството и безопасността на предлагания продукт.
 • Поставяне пред персонала на нови, икономически обезпечени и постижими цели по качеството за изпълнение като неотменен елемент от стратегията за развитие на дружеството.
 • Осигуряване на персонала непрекъснато обучение в принципите на ИСУКБ, както и в отделните технологични аспекти от производственият цикъл.
 • Установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в дейността на дружеството, коректно отношение при отстраняване на възражения и рекламации от клиенти, поставяне на челно място на принципа за “превантивност”, незабавна реакция при наличие на отклонения, пропуски и несъответствия в дейността на дружеството и ИСУКБ като едно цяло.
 • Осъществяване на проверка и оценка действието и функционирането на интегрираната система за управление на качеството и безопасност на продукта – EN ISO 9001:2015 / FSSC 22000/ GMP+ чрез провеждане на планирани прегледи и вътрешни одити.
 • Анализ на актуалните национални и международни документи и тяхното отражение върху дейността на дружеството, както и постоянен контрол за изпълнение на всички задължения, произтичащи от тези документи.
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието върху околната среда от използваните технологични процеси, изразено чрез системно наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природните ресурси, енергия, суровини и материали.
 • Предпазване персонала на дружеството от увреждане на здравето и професионални заболявания с периодично провеждане на профилактични медицински прегледи, предотвратяване на инциденти и злополуки чрез превантивно вземане на мерки;
 • Поддържане в изправност и готовност необходимите технически средства и работен инвентар за предотвратяване и адекватна реакция при възникване на извънредни ситуации и природни бедствия.
 • Ефикасно и екологосъобразно управление на отпадъците с цел да се предотврати и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. За база за прилагането на практика на “ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТ“се приема и утвърждава Интегрирана Система за Управление на Качеството и безопасност (ИСУКБ):
EN ISO 9001:2015 / FSSC 22000 / GMP+.
2. Отговорникът по Качество и Висшето ръководство на дружеството носят пълната отговорност за прилагането на практика на “ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТ“, като осъществяват непрекъснато координираща и ръководна дейност спрямо целият наличен персонал на дружеството.
3. Всяка дейност и процес в дружеството ще се насочва към усъвършенстване и непрекъснато подобрение, в резултат, на което пред ВЕМО 99 ООД ще се поставят нови критерии и изисквания. Така в този си вид “ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТ“ подлежи на ежегоден преглед и актуализация към новите условия.
4. Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на действащата Интегрирана Система за Управление на Качеството.

footer-landscape

Новини:

 • Във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-0873-C01/09.02.2016г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г. „Вемо 99“ ООД е публикувало на страницата на ИСУН: https://eumis2020.government.bg документи за участие в пyбличнa пoĸaнa пo peдa нa чл. 11 oт от постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет с предмет ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ – Обособена позиция 1. АПАРАТУРА ЗА БИОХИМИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ.

  Срок за подаване на оферти: 10/02/2017 до 00:00 часа на посочената крайна дата. Необходимите документи могат да бъдат свалени от тук.

  footer-landscape

 • През месец септември 2014 LRQA успешно сертифицира първата компания в България Вемо 99 ООД по стандарта GMP+ B3 (2007). GMP+ B3 е стандарт за добри производствени практики за добавки за животни. Поздравления за успешно преминалата сертификация на Вемо 99 ООД, която ще даде възможност на фирмата да завоюва нови пазари. (http://www.lrqa.bg/news/250813-gmp-b3-2007.aspx)Всичко това ни дава увереността, да отговорим на пазарните изисквания с високо качествени продукти, което носи значим икономически ефект и подобрява съществено качеството на продукцията в животновъдството.

footer-landscape

footer-landscape

 • Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец февруари 2016 г. ВЕМО 99 ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Подобряване на производствения капацитет във ВЕМО 99 ООД ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014‐2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 622 558.56 лв., от които 274 636.19 лв. европейско и 48 465.21 лв. национално съфинансиране.

  Кратко описание на проекта:

  ВЕМО 99 ООД е производствено предприятие, което планира да подобри производствения си капацитет и да увеличи пазарния си дял, както на националния така и на международните пазари.Планът за реализация на настоящият проект включва 4 вида дейности, които ще се изпълнят чрез закупуване на нови, съвременни машини за производство с нисък разход на енергия, висока производителност и минимизиране на генерирания при работата отпадъчен продукт:

  I.Технологична линия за производство на ензимни препарати;

  II.Допълнително оборудване към Технологична линия за производство на хранителни добавки;

  – Технологична линия за производство на билкови екстракти;

  – Машина за пакетиране;

  III. Инсталация за разпрашително сушене;

  IV. Лабораторно оборудване.

  След внедряването на технологичното оборудване значително ще нарастне производствения капацитет на предприятието, ще се оптимизират допълнително производствените разходи и ще се повиши ресурсната ефективност.Също така ще се повиши експортната активност на предприятието с 25%.Ще се създаде възможност за изпълнение на поръчки в значително по кратки срокове и ще се разшири продуктовия асортимент в съответствие с тенденциите на търсенето на пазара. Тези ключови фактори ще допринесат за повишена конкурентоспособност и за разширяване на пазарните позиции на дружеството на международните пазари.

  Цели на проекта:

  1. Повишаване на производствения капацитет на дружеството.

  2. Засилване на експортния потенциал на дружеството.

  Успоредно с тези цели в рамките на проекта ще бъдат постигнати няколко конкретни, специфични цели:

  – Разширяване на дейността на предприятието, подобряване на производствения капацитет и повишаване качеството на продукцията, чрез закупуване на голям брой производствени машини и оборудване.

  – Диверсификация на продукцията, чрез добавяне на нови висококачествени продукти в производството.

  – Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

  Чрез постигане на основните цели на проекта ще се реализира повишаване конкурентоспособността на ВЕМО 99 ООД и осигуряването на дългосрочно устойчиво развитие на предприятието на пазара на производството на висококачествени билкови и ензимни фуражни добавки, хранителни добавки и стандартизирани билкови екстракти от редки лечебни растения.

  Успешното изпълнение на проекта ще позволи на предприятието да повиши производствения си капацитет, ще доведе до по – високо качество на продукцията и автоматизация на производството, разширяване на продуктовия асортимент, по – голям обем на производството, по – кратки срокове за изпълнение на поръчките и осигуряване на постоянно по – високо качеството на крайните продукти, като това допълнително ще допринесе за повишаване конкурентността на производството. Очакваните резултати са измерим икономически растеж, чрез придобиване на нови международни пазарни позиции, както и разширяване и утвърждаване на настоящите такива. Цели се утвърждаване на имиджа на предприятието и позиционорането му като водеща търговска марка в областта на предлагания продуктов асортимент.

  Резултати:

  В рамките на реализацията на проектното предложение и проектните дейности, са налице следните очаквани резултати:

  1.Закупени дълготрайни материални активи, а именно:

  I.Технологична линия за производство на ензимни препарати;

  II.Допълнително оборудване към Технологична линия за производство на хранителни добавки;

  – Технологична линия за производство на билкови екстракти;

  – Машина за пакетиране;

  III. Инсталация за разпрашително сушене;

  IV. Лабораторно оборудване.

  2. Въведено в експлоатация работещо оборудване и обучен персонал.

  3.Подобрено качество и скъсени срокове за изработка на продукти и извършване на услуги за настоящи и потенциални клиенти.

  4.Въвеждане на нови модерни технологии във фирмата, автоматизация на процесите, разширяване с нови производствени линии, съкращаване на времето за производство и увеличаване капацитета му, намаляване себестойността на продукцията при пълно натоварване на капацитета.

  5.Затваряне на производствения цикъл във фирмата ще допринесе за повишаване качеството и конкурентостта на производството.

  6.Оптимизиран производствен процес и повишен производствен капацитет на предприятието, както и повишени приходи от износ.

  7.Диверсификация и въвеждане на нови производствени процеси, чрез които ще се въведат нови и иновативни продукти за фирмата.

  8.Допълнен асортимент от продукти и услуги, предлагани от предприятието, повишен производствен капацитет, както и повишени приходи от износ.

  9.Въвеждане на нови производствени процеси, чрез които ще се въведат мин. 5(пет) нови и иновативни продукти за фирмата – в областта на фуражните добавки се предвиждат три нови продукта на база растителни екстракти, а също и два на ензимна основа. Предвижда се също и създаването на две нови хранителни добавки, пакетирани в сашети.

  10.Диверсификация на производството посредством стартиране на производство на мин. 5(пет) нови продукта: Femomenal® , VemoZyme® М, VemoZyme® P, VemoHerb® Т, VemoHerb® Bees, VemoHerb® ТEM, VemoHerb TribuDrink, VemoHerb InstantTT

  11.Внедряването на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.